Prihlasovacie meno:


Heslo:Zabudli ste heslo ? Registrácia uživateľa

facebook
twitter

Vyhľadávanie
Hľadám zamestnanca Hľadám zamestnanie Legislatíva Úrady a inštitúcie Zahraniční partneri Odborná literatúra Podujatia

Legislatíva

 

Legislatíva upravujúca oblasť lesného hospodárstva:

Vyhláška 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií (platná od 01.01.2012)

Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií (platná do 31.12.2011)

Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži

Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu...

Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a staviebLegislatíva upravujúca oblasť poľovníctva:

Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístkaLegislatíva upravujúca oblasť lesného reprodukčného materiálu:

Vyhláška 501/2010 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

Zákon 49/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti

 

Iné zákony, upravujúce príslušné oblasti:

Zákon 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Vyhláška 481/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate